مت بدون ورمیکولیت

*بادشوندگی در کمتر از دمای ۴۶۰◦C

* ساخته شده از الیاف سرامیکی و ترکیب بیش از ۱۲ نوع افزودنی