شرکت مگاموتور

در سال ۱۳۷۲ شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل مگاموتور تاسیس شد و ماموریت یافت که با فعالیت های خود زمینه کاهش هر چه بیشتر وابستگی صنعت خودرو در تولید قوای محرکه به خارج از کشور را فراهم نماید. پنج هدف اصلی در سال ۱۳۷۲ برای فعالیت های جاری مگاموتور مد نظر قرار گرفتند که عبارت بودند از:

• تامین نیازهای داخل کشور
• خودکفایی در ساخت قطعات و رفع وابستگی به کشورهای خارجی
• تمرکز بر کیفیت و تحقق مدیریت کیفیت جامع
• حضور در بازارهای جهانی و توسعه صادرات صنعتی
• عرضه خدمات پس از فروش به مشتریان و مصرف کنندگان نهایی به صورت قطعات یدکی از طریق شرکت سایپا یدک

در سال ۱۳۷۲ شرکت موتورسازی، گیربکس و اکسل سازی مگاموتور با مأموریت کاهش وابستگی صنعت خودرو به کشورهای خارجی برای فعالیت خود تأسیس شد.گاموتور در سال ۱۳۷۲ پنج هدف اصلی را مد نظر قرار داده است:

• تامین نیازهای داخلی کشور
• خودکفایی در تولید قطعات و رفع وابستگی به کشورهای خارجی
• تمرکز بر کیفیت و اجرای مدیریت کیفیت جامع
• حضور در بازارهای جهانی و توسعه صادرات صنعتی
• ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان و مصرف کنندگان نهایی در قالب قطعات یدکی از طریق شرکت سایپا یدک.