شرکت ساپکو

در سال ۱۳۷۲ شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو با هدف خودکفایی تولید قطعات خودرو پیکان، طراحی و مونتاژ خودرو تاسیس شد.
شرکت ساپکو ماموریت خود را که توسعه دانش شبکه تامین و طراحی قطعات خودرو با هدف افزایش توان صنعتی کشور ضمن پایبندی به اصول توسعه پایدار ساپکو این ماموریت را در قالب سه محور اصلی تامین، طراحی و تولید برای بهبود رضایت مشتری و توسعه توانمندی های خود دنبال می کند.