آزمایشگاه

تجهیزات آزمایشگاهی

دستگاه ضخامت سنج

ضخامت سنج به طور خاص برای اندازه گیری ضخامت مت طراحی شده است.

طراحی دستگاه بر اساس نمونه های مشابه خارجی بوده است.

دستگاه تست فرسایش

اندازه گیری فرسایش ماده در شرایط شبیه سازی شده جریان باد و فشار ۶بار

دستگاه TMA

این دستگاه به منظور تست ترمومکانیکال انواع عایق بالاخص مت برای اولین بار ساخته شده است.

روش کار دستگاه اندازه گیری تغییرات ضخامت در دماهای مختلف تحت یک بار ثابت است.

دستگاه تست سرعت احتراق

بررسی سرعت احتراق مواد در جهت افقی و عمودی

دستگاه تست انتقال حرارت

دستگاه اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی بر اساس استاندارد FIAT50570 
اعمال حرارت تا ۶۰ درجه سانتی گراد و اندازه گیری دما در طرف دیگر ماده با استفاده از ابزار مخصوص بررسی عملکرد عایق در دماهای مختلف از کاربردهای دستگاه است.

دستگاه تست کشش

دستگاه کشش برای انجام تست های فشار، کشش و خمشی مواد مختلف خریداری شده است.

کلیه ماشین آلات و تجهیزات آزمایشگاهی کالیبره شده است و بر اساس استاندارد ۱۶۹۴۹:۲۰۱۶IATF نظارت شده است.